Montessori Movement is een onderwijsconsultancy voor montessorionderwijs en –opvoeding in de breedste zin van het woord. De directeur-eigenaar is Debbie van der Burgh. Er zijn meerdere montessoriopleiders/begeleiders verbonden aan deze consultancy, zij worden ingezet op basis van hun expertise. Montessori Movement staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 63806436 Het BTW-nummer is NL001930303B46. Montessori Movement gevestigd aan Volmarijnstraat 138 Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Montessori Movement hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten, alsmede aan die van de gebruikers van de website en webshop. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. • Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten. • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden kennen de geheimhoudingsplicht en respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en van cliëntgegevens. • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven (4 á 6 per jaar). • Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling in de webshop. • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens en cliëntgegevens te beschermen. • Wij respecteren uw recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Waarborging privacy Gebruik van studentgegevens De opslag van studentgegevens omvatten persoons- en identificatiegegevens die hun grondslag vinden in de met u gesloten overeenkomst(en). Op deze wijze kunnen wij een juiste opleiding garanderen. Daar waar nodig, zal steeds om toestemming van de verwerking van studentgegevens worden gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: • het goed laten verlopen en afronden van het studietraject • het informeren van directeuren van de studenten • het declareren en factureren van onze diensten (aan besturen, studenten gemeenten of scholen) • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Inzage, corrigeren en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten: • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben • het laten corrigeren van fouten • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens • overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) • intrekken van toestemming • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@montessoriopleiding.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar om misbruik van een kopie van uw identiteitsbewijs te voorkomen (via de overheid is de KopieID-app verkrijgbaar, waarmee de voornoemde markeringen eenvoudig zijn aan te brengen). Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Verstrekking aan derden Montessori Movement is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de studie heeft verkregen via directie, student, scholen of andere bronnen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de afspraken tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit gebeurt altijd in overleg met de student. Bewaartermijn Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen: twee, vijf, zeven of vijftien jaar, afhankelijk van het document of de gegevens. Waarborging privacy van de gebruikers van website en webshop Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruik van de beschikbare contactformulieren op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvoor u toestemming geeft om deze te gebruiken voor de volgende doelen: • het op verzoek contact met u opnemen per telefoon of e-mail • het inplannen van een afspraak of gesprek • het registreren van uw deelname aan een opleiding of cursus • het verzenden van uw bestelling via de webshop en de financiële afhandeling van uw bestelling • het versturen van nieuwsbrieven • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Statistieken Om te bepalen welke onderdelen van onze webshop het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analystics. Wij houden statistieken bij over: • het aantal bezoekers op onze website • het optimaliseren van de website De informatie die wij verkrijgen gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Wij geven geen gegevens over u als persoon aan anderen. Montessori Movement maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Het gebruik van functionele cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Daarnaast maakt Montessori Movement gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Voor het plaatsen van diverse content op de site maken we gebruik van verschillende internetdiensten zoals Facebook, Vimeo en YouTube. Deze diensten kunnen via onze website van Montessori Movement functionele-, analytische- en marketingcookies plaatsen. Deze internetdiensten kunnen de informatie aan derden verschaffen, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens hun verwerken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. Contact Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, neemt u dan contact op met Montessori Movement. Wanneer u vindt dat wij handelen in strijd met de AVG, neem dan eerst contact op met Montessori Movement. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen. Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van Montessori Movement dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet. Montessori Movement–tel: 06 – 20000921  d.vanderburgh@me.com montessorimovement010.nl